Algemene Voorwaarden

NewShapes® 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst met NewShapes aangaat met betrekking tot de door NewShapes te leveren Dienst.

Dienst: de door NewShapes aangeboden diensten waaronder docht niet beperkt tot de LypoContrast behandeling.

LypoContrast: de door NewShapes aangeboden en door de Engelse onderneming Cryosthetics ontwikkelde behandeling die de lichaamsvormen corrigeert door hardnekkige vetcellen middels verwarmen en bevriezen te doden.

NewShapes: NewShapes Company B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, en al haar huidige en toekomstige groepsmaatschappijen. 

Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze voorwaarden die tussen NewShapes en Cliënt wordt gesloten in het kader van het afnemen van de LypoContrast behandeling.

Toestemmingsverklaring: de door Cliënt te tekenen toestemmingsverklaring in verband met de LypoContrast dan wel andere behandeling, waarbij tevens toestemming wordt gegeven voor het gebruik van geanonimiseerde van Client gemaakt beeldmateriaal.  

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NewShapes

De Voorwaarden zijn opgesteld door New Shapes Company B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Spinnerij 69, 1185  ZS Amstelveen, telefoonnummer: (06) 20136958, e-mailadres: info@newshapes.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74878360, Btw-identificatienummer: xxxxx. Deze Voorwaarden gelden tevens voor alle huidige en toekomstige groepsmaatschappijen van NewShapes.

De Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke offerte van NewShapes en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen NewShapes en Cliënt, zoals bijvoorbeeld een Cryolipolyse behandeling.

Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan Cliënt beschikbaar gesteld. Door het afsluiten van een Overeenkomst met betrekking tot een door NewShapes te leveren Dienst, gaat Cliënt akkoord met deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.4.

NewShapes heeft te allen tijde het recht om deze Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van NewShapes en zullen 30 dagen na publicatie in werking treden.

Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan worden gericht aan het e-mailadres info@newshapes.nl of de Voorwaarden kunnen telefonisch worden opgevraagd via nummer [INVULLEN]. De Voorwaarden zijn ook gepubliceerd op www.newshapes.nl/algemene-voorwaarden

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten

 1. Alle door NewShapes gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.
 2. De aanvaarding door Cliënt van een door NewShapes gedane aanbieding geschiedt door ondertekening van de Toestemmingsverklaring of doordat NewShapes met de uitvoering van de Dienst begint. 
 3. Een Overeenkomst kan op ieder moment zowel mondeling, schriftelijk worden afgesloten. NewShapes is zonder opgaaf van redenen gerechtigd om het aangaan van een Overeenkomst te weigeren. 
 4. Wijzigingen in een Overeenkomst moeten door Cliënt tijdig en schriftelijk aan NewShapes worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door NewShapes uitdrukkelijk worden aanvaard.
 5. Cliënt dient 18 jaar of ouder te zijn. 

Artikel 4 – Gegevens

 1. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem/haar, al dan niet op verzoek, aan NewShapes verstrekte gegevens en informatie.
 2. NewShapes is pas gehouden tot het leveren van haar Dienst en de eventuele daarmee samenhangende advisering en/of begeleiding, indien Cliënt alle door NewShapes verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen dat hij/zij (voorafgaand) medisch advies inwint aangaande het afnemen van de Dienst wanneer op grond van een (medisch) verleden dan wel medische conditie daartoe aanleiding is. Het invullen van een toestemmingsverklaring bij de vestigingen van NewShapes voorafgaande aan de levering van de Dienst is verplicht. Bovendien is Cliënt verplicht om eventuele wijzigingen in medische gegevens en/of medicatie gebruik tijdens de behandelperiode bij NewShapes direct te melden.

Artikel 5 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en de jaarlijkse inflatiecorrectie/indexactie
 2. De in het aanbod van de Diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 6 – Nakoming Overeenkomst  

 1. NewShapes staat er voor in dat de door haar geleverde Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De uitvoering van de Diensten door NewShapes betreft een inspanningsverplichting. Alle door NewShapes gegeven adviezen en alle door NewShapes verstrekte berekeningen, indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, betreffende kwaliteiten en/of resultaten) zijn dan ook geheel vrijblijvend en worden door NewShapes verstrekt als niet-bindende informatie en zijn slechts aan te merken als algemene inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen dan wel als resultaat garanties.
 3. NewShapes dient zorg te dragen dat de door haar gebruikte apparatuur ten behoeve van de uitvoering van de Diensten voldoende worden onderhouden. 
 4. NewShapes  staat er voor in dat de door haar ingeschakelde instructeurs/begeleiders over voldoende kennis beschikken om de Diensten uit te voeren op het niveau die redelijkerwijs van hen mag worden verwacht. 

Artikel 7 – Rechten en verplichtingen Cliënt  

 1. Cliënt dient zich aan de door NewShapes dan wel de door haar ingeschakelde instructeurs/begeleiders gegeven instructies te houden.
 2. Cliënt dient aan NewShapes te melden indien er medische omstandigheden zijn waar NewShapes rekening mee dient te houden bij de uitvoering van de Diensten en dient hiertoe de Toestemmingsverklaring te tekenen. Cliënt verklaart middels ondertekening van de Toestemmingsverklaring, NewShapes op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de uitvoering van de Diensten verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen. 
 3. Het is Cliënt niet toegestaan om gebruik te maken van de Diensten indien Cliënt onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 4. Cliënt verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen en adviezen die worden medegedeeld in verband met de Diensten.
 5. Wijzigingen in NAW dan wel medische gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van de Diensten dan wel de betaling er van, dienen zo spoedig mogelijk door Cliënt aan NewShapes doorgegeven te worden.
 6. Cliënt heeft het recht een behandeling tot 24 uur van tevoren kosteloos te annuleren.

Artikel 8 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Cliënt verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst op de wijze als door NewShapes aangegeven.
 2. Indien Cliënt niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door NewShapes is gewezen op de te late betaling en NewShapes Cliënt een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is NewShapes gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 

Artikel 9 – Privacy

 1. NewShapes respecteert de privacy van Cliënten. Persoonlijke gegevens, waaronder NAW-gegevens en overige contactgegevens, als ook ‘bijzondere gegevens’ van Cliënten worden door New Shapes Uitgever dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Daarbij houdt Uitgever zich aan de van toepassing zijnde privacy-gerelateerde wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.
 2. Voor meer informatie over hoe NewShapes omgaat met de persoonsgegevens van Cliënt, zie www.newshapes/privacybeleid.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de door NewShapes aangeboden Diensten geschiedt te allen tijde voor eigen rekening en risico van Cliënt. NewShapes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst. Cliënt is zich bewust van de bijwerkingen van door door NewShapes uitgevoerde behandelingen en is hierover door NewShapes geïnformeerd. Hiertoe heeft Cliënt ook de Toestemmingsverklaring getekend. 
 2. NewShapes is uitsluitend aansprakelijk voor de door Cliënt geleden directe schade indien die schade aan NewShapes is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Hearst komt. Alsdan is de aansprakelijkheid van New Shapes beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Cliënt een Dienst heeft afgenomen, althans tot het bedrag dat door Cliënt is betaald aan NewShapes in een periode van 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid.

  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NewShapes aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan NewShapes toegerekend kunnen worden;
  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 3. NewShapes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Iedere vordering tegen NewShapes vervalt door verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. NewShapes is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij sprake is van schuld/opzet van NewShapes. 

Artikel 11 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NewShapes ter attentie van Joy Scheelbeek.
 2. NewShapes neemt klachten in behandeling en zal hierop uiterlijk binnen twee weken schriftelijk reageren. 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden, de Overeenkomsten en op eventuele geschillen tussen NewShapes en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden en de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.